Till innehållet
Allmänt

Arvodena för närståendevården förblir oförändrade till slutet av året

Samkommunstyrelsen för Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde på onsdagen den 5 oktober att kriterierna och arvodesklasserna för närståendevården ska bibehållas till slutet av år 2022 på den nivå som fastställdes i det tidigare beslutet. Det här betyder att varken kriterierna eller arvodena för närståendevården kommer att ändras i år. Ärendet behandlades utgående från inkomna kommentarer, där man uttryckte ett missnöje över att arvodena hade förenhetligats. Arvodena för närståendevården har förenhetligats i välfärdsområdet från och med 1.9.2022.

– Välfärdsområdet betonar att det ser närståendevårdarna som ett viktigt stöd för anhöriga. Harmoniseringen av arvodena höjde många närståendevårdares arvode, men sänkte också en del närståendevårdares arvoden. Arvodena har nu setts över. Beredningen resulterade i att man beslutade föreslå att arvodena ska höjas i två arvodesklasser från och med 1.1.2023, berättar sektordirektör Erkki Penttinen.

Beslutet om de arvoden som ska betalas för närståendevården år 2023 tas av välfärdsområdesstyrelsen i höst. Arbetet med att uppdatera kriterierna och arvodena för närståendevården år 2023 pågår som bäst.

Beslutsfattandet år 2022

Österbottens välfärdsområde är en självstyrande myndighet som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Välfärdsområdet tillhandahåller social-, hälso- och sjukvård, specialomsorger samt räddningsverkstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som berör de tjänster som ska tillhandahållas från och med 1.1.2023.
– Välfärdsområdets styrelseordförande är Anne Salovaara-Kero.
– Välfärdsområdets fullmäktigeordförande är Mikko Ollikainen.

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inledde sin verksamhet 1.1.2022 är en samkommun som ägs av 13 österbottniska kommuner. Samkommunen tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som påverkar den service som tillhandahålls år 2022.
– Samkommunstyrelsens ordförande är Hans Frantz.
– Samkommunfullmäktiges ordförande är Gösta Willman.