Till innehållet

Alla legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och personer med skyddad yrkesbeteckning som deltar i läkemedelsbehandling inom välfärdsområdet säkerställer sin kunskap i läkemedelsbehandling.

Med ett enhetligt och gemensamt förfarande för läkemedelstillstånd, säkerställs personalens grundkompetens i läkemedelsbehandling och klient- och patientsäkerheten samt vårdkvaliteten främjas i hela Österbottens välfärdsområde.

LOVe- är en nätbaserad utbildningshelhet för säkerställande av kunskaper i läkemedelsbehandling, som innehåller teori, övningar och tentar. Dessutom genomförs praktiska prestationer för att säkerställa kompetensen.

Förutom att avlägga den nätbaserade utbildningen i läkemedelskomptens ( LOVe) omfattar processen följande:

 • Givande av praktiska prestationer
 • Förverkligad introduktion i läkemedelsbehandling på enheten
 • Bekanta sig med riktlinjer för läkemedelsbehandling
 • Bekanta sig med handboken i läkemedelsbehandling inom Österbottens välfärdsområde (under beredning)
 • Verksamhetsenhetens läkemedelsplan
 • Grundurvalet av läkemedel
 • LOVe-utbildningen genomförs i Moodle- inlärningsmiljön

Tillståndet är i kraft i fem år från det att lovet undertecknats, och arbetstagaren måste själv se till att hon/han har ett giltigt tillstånd. Processen med att förnya tillståndet skall påbörjas i tid så att det inte hinner gå ut.

LOVe utbildningshelheten innehåller följande kurser i moodle:

 • LOP- Grunderna i läkemedelsbehandling
 • HCI- I huvudsak på centrala nervsystemet inverkande läkemedel
 • VACCIN
 • IV- Intravenös läkemedels- och vätskebehandling
 • RTG IV- Kompletterande IV-utbildning för röntgensjuksköterskor
 • ABO- Blodtransfusion
 • KIPU 1 och 2- Läkemedelsbehandling vid smärta
 • PSYK 1 och 2- Läkemedelsbehandling av psykiska störningar samt alkohol- och drogberoende
 • LAS- Barns läkemedelsbehandling
 • GER 1 och 2- Läkemedelsbehandling av äldre
 • MiniLOP- Grundkunskaper i läkemedelsbehandling för patient-, läkemedels- eller administreringsspecifikt läkemedelstillstånd

För anställda i Österbottens välfärdsområde har omfattningen av och deltagandet i utbildningen i läkemedelsbehandling definierats för varje resultatområde och yrkesgrupp. I varje enhets läkemedelplan fastställs de nödvändiga delar som krävs på enheten. Man kan kontrollera vilka dessa delar är med enhetens närchef.

Moodle

I Moodle kan du studera de olika delarna i LOVe. Du behöver en kursnyckel för att få tillgång till de olika kursavsnitten i moodle. Du kan få denna nyckel från enhetens närchef (kursnyckeln får inte lämnas ut till andra).

Anmäl dig till LOVe-tent tillfälle:

Vikarier som ännu inte har en @ovph-e-postadress kan själva anmäla sig till tent via externa utbildningskalendern. Det kan dock hända att alla tent tillfällen inte är tillgängliga via externa utbildningskalendern. Om du inte kan hitta ett tent tillfälle på din ort kan du kontakta din blivande  närchef

Studerande kan också avlägga de obligatoriska LOVe-delarna under en praktikperiod om det inte funnits möjlighet i skolan.

Praktiska prestationer

Läkemedeslov innebär också att du ska utföra de praktiska prestationer som krävs. De praktiska prestationer som ska avläggas beror på arbetsenhet och utbildning. De praktiska prestationer som krävs på enheten fastställs i enhetens plan för läkemedelsbehandling.

Studerande som är på praktik kan börja avlägga praktiska prestationer under sin sista praktik innan de börjar arbeta. Detta förutsätter dock att den studerande har genomgått de kurser i läkemedelsbehandling som krävs i skolan.

Om enheten ännu inte har digilove i bruk kommer de genomförda praktiska prestationer att registreras på blanketten. Du kan få blanketten av enhetens närchef.

Kontaktuppgifter

Eeva-Kaisa Liukkonen
Sakkunnig inom vårdarbete
040 620 3974

Linda Styris
Säkerhetskoordinator
040 6621752

Laura Kallio-Kujala
LOVe-koordinator

0401394693

Ulrika Granholm-Beijar
Hr-sakkunnig
040 6194435

E-post: fornamn.efternamn@ovph.fi