Till innehållet

Anmälan kan ha ytterst varierande orsaker. De kan vara till exempel:

 • försummelse av barnets behov 
 • att barnet har lämnats vind för våg 
 • misshandel eller sexuellt utnyttjande, eller hot om det 
 • bristande vård eller omsorg 
 • vårdnadshavarens missbruksproblem eller mentala problem, svårigheter att orka, försummelse av den egna vården 
 • brist på stödnätverk i vardagen, om detta äventyrar barnets välbefinnande 
 • barnets drogmissbruk, mentala problem, tecken på kriminalitet, självskadebeteende, 
 • allvarliga kommunikationsproblem mellan föräldern och barnet 
 • fortgående försummelse av skolgången 
 • barnets orimligt stora ansvar för familjens vardag, till exempel till följd av sjukdom hos föräldern 
 • svag ekonomisk situation vilket äventyrar omsorgen eller barnets utveckling. 

Om du inte är säker på om du bör göra en barnskyddsanmälan, kan du först rådfråga en socialarbetare utan att uppge barnets identitet. Det viktigaste är att du gör anmälan utan dröjsmål. 

Vem som helst kan göra en barnskyddsanmälan. Anmälan kan göras till exempel av 

 • barnet självt 
 • barnets förälder 
 • en granne 
 • en närstående
 • någon annan som är orolig för barnet

Dessa personer har ändå ingen skyldighet att göra en anmälan. Om du inte har skyldighet att göra barnskyddsanmälan på grund av ditt arbete, kan du göra den anonymt. 

Skyldighet att anmäla 

I Finland har de anställda hos många olika aktörer skyldighet att göra en barnskyddsanmälan om de i sin uppgift fått kännedom om ett barn för vars del behovet av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets utveckling eller barnets eget beteende kräver att eventuellt behov av barnskydd utreds.

Sådana aktörer är

 • social- och hälsovården och småbarnspedagogiken
 • producenter av social- och hälsovårdstjänster 
 • undervisningsväsendet 
 • ungdomsväsendet 
 • undervisnings- och utbildningsanordnare 
 • polisväsendet 
 • Brottspåföljdsmyndigheten 
 • brand- och räddningsväsendet 
 • församlingar 
 • andra religiösa samfund 
 • mottagningsförläggningar 
 • enheter som bedriver nödcentralsverksamhet 
 • enheter som ordnar morgon- eller eftermiddagsverksamhet för skolelever 
 • Tullen 
 • Gränsbevakningsväsendet 
 • utsökningsmyndigheter 
 • Folkpensionsanstalten. 
Du har skyldighet att göra barnskyddsanmälan om du:

– arbetar hos någon av dessa aktörer fortlöpande, på viss tid eller som vikarie 

– innehar ett förtroendeuppdrag hos någon av dessa aktörer 

– arbetar med motsvarande uppgifter som självständig yrkesutövare 

– har ett uppdragsavtal med någon av dessa aktörer 

– är familjerådgivare 

– är yrkesperson inom hälso- och sjukvården

Om du misstänker att ett barn är i behov av barnskydd, måste du göra en anmälan. Du får inte delegera anmälandet till exempel till din chef, för det kan fördröja anmälan. Tröskeln för att göra en barnskyddsanmälan ska vara låg. Om du inte är säker på om du borde göra en barnskyddsanmälan, kan du rådfråga kommunens socialarbetare utan att uppge barnets identitet. 

Om något i barnets eller familjens situation väcker oro, lönar det sig att föra detta på tal redan i ett tidigt skede. I mån av möjlighet bör man diskutera barnskyddsanmälan och orsaken till anmälan med barnet och vårdnadshavarna redan på förhand. Det är också viktigt att berätta för vårdnadshavarna om skyldigheten att göra en barnskyddsanmälan (till exempel för anställda inom småbarnspedagogiken).  

Det finns också specialsituationer där anmälan inte ska diskuteras på förhand. Om du misstänker att ett barn har blivit utsatt för misshandel eller sexuellt utnyttjande, bör du kontakta barnskyddet utan att diskutera saken med barnet eller vårdnadshavaren. Du kan också börja med att rådfråga barnskyddet utan att avslöja barnets identitet. 

Du kan också uppfylla din anmälningsskyldighet genom att kontakta socialvården tillsammans med barnet eller barnets vårdnadshavare.  

Om du har anmälningsskyldighet, kan du inte göra anmälan anonymt. Vårdnadshavaren och barnet har rätt att få veta vem som har gjort anmälan. 

Du kan göra anmälan till närmaste verksamhetsställe

– per telefon 

– skriftligen med en blankett 

– genom att besöka byrån

Gör aldrig en barnskyddsanmälan via oskyddad e-post. Uppgifterna i anmälan är känsliga. 

Uppge:

– barnets personuppgifter i den omfattning du känner till dem 

– orsaken till anmälan 

– huruvida barnet eller barnets vårdnadshavare informerats om barnskyddsanmälan

Blankett: 

Telefonkommunikation 

Besöksadress: Socialcentralen, Vörågatan 46, 65101 Vasa 

Kontakter, barnskyddsanmälningar, och rådgivning för barnfamiljer vardagar kl 8-12, tfn.  06 218 1417

I brådskande situationer, ring Österbottens social- och krisjour (öppet alla dagar dygnet runt): 06 218 9555

Besöksadress: Grundtrygghetsavdelningen, Vallinmäentie 43 (2.vån), 66400

Laihela 

Masanen Jenni, ansvarig socialarbetare barn- och familjeservice, tfn. 040 4836 324

Rantala Elina, socialarbterare, barnskydd (telefontid kl. 10-11), tfn. 040 4850 570

I brådskande situationer, ring Österbottens social- och krisjour (öppet alla dagar dygnet runt): 06 218 9555

Besöksadress: Familje- och individomsorgen, Centrumvägen 4, Smedsby 

Alla nya kontakter och barnskyddsanmälningar: 

Telefontid: måndag, tisdag & fredag kl. 12–13, onsdag & torsdag kl. 8.30–9.30 

Pia Bäck, socialarbetare (må-to), tfn. 06 218 4155 

Madeleine Svanström, t.f. socialarbetare (ti-fre), tfn. 06 218 4164 

I brådskande situationer, ring Österbottens social- och krisjour (öppet alla dagar dygnet runt): 06 218 9555

Besöksadress: Socialkansliet, Öurvägen 31, 66800 Oravais 

Konsultation och barnskyddsanmälningar: måndag-fredag kl. 8-16, tfn. 050 463 2770 

I brådskande situationer, ring Österbottens social- och krisjour (öppet alla dagar dygnet runt): 06 218 9555

Besöksadress: Enheten för barnskydd, Malmska social- och hälsocentral 
Kållbyvägen 7 / Bottenviksvägen 1, ingång H, våning 5 
Pb 111, 68601 Jakobstad 

Enheten för barnskydd: måndag-fredag kl. 8-16, tfn. 040 805 1726 

I brådskande situationer, ring Österbottens social- och krisjour (öppet alla dagar dygnet runt): 06 218 9555

Besöksadress: Socialkansliet, Malmgatan 5, 66100 Malax 

Telefontid dagligen mellan kl. 8.30–9.30. 

Susanne Amoako, socialarbetare, mån–fre, tfn. 06 218 7409 
Susanne Lindh,  socialarbetare mån, ons & tors, tfn. 06 218 74 11 

Annika Svevar,  socialhandledare mån-fre, tfn. 050 5381060 

I brådskande situationer, ring Österbottens social- och krisjour (öppet alla dagar dygnet runt): 06 218 9555

Besöksadress: Social- och familjetjänster, Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Camilla Åstrand, socialarbetare, tfn. 040-1600638

Carina Westberg, socialarbetare, tfn. 0401600939

Åsa Källberg, socialarbetare, tfn. 0504403207

I brådskande situationer, ring Österbottens social- och krisjour (öppet alla dagar dygnet runt): 06 218 9555

Besöksadress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Barnskyddsanmälningar och kontakter tas emot per telefon (vardagar kl. 8-16): 040 654 2467

I brådskande situationer, ring Österbottens social- och krisjour (öppet alla dagar dygnet runt): 06 218 9555

Besöksadress: Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Barnskyddsanmälningar och kontakter tas emot per telefon (vardagar kl. 8-16): 040 654 2467

Anniina Teräs-Kuja-Halkola, ledande socialarbetare, tfn. 040 675 50 71

I brådskande situationer, ring Österbottens social- och krisjour (öppet alla dagar dygnet runt): 06 218 9555