Till innehållet

Stöd för personer i arbetsför ålder

Länk till FPA:s hemsida  Utkomststöd Utkomststöd är en lagstadgad rättighet, men också den form av utkomstskydd som …

Med sektorövergripande samarbete som främjar sysselsättningen avses en modell för samverkan där arbets- och näringsbyrån, kommunen och Folkpensionsanstalten tillsammans bedömer arbetslösa behov av service, planerar service som i sin helhet är relevant med avseende på sysselsättningen av arbetslösa och svarar för att sysselsättningsprocessen för arbetslösa fortskrider och följs upp.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är avsedd för personer som till följd av begränsningar i arbets- och funktionsförmågan inte kan delta i offentlig arbetskraftsservice eller arbete. Det är alltså fråga om en sekundär service i förhållande till arbets- och näringstjänsterna.

Syftet med social kreditgivning Syftet med social kreditgivning är att hjälpa låginkomsttagare och mindre bemedlade …

Bekymrar du dig över din ekonomiska situation? Välfärdsområdets ekonomirådgivning ger råd och hjälp i ekonomiska frågor med låg tröskel och utan kostnad.