Till innehållet

Keva Koti är ett gruppboende för finskspråkiga utvecklingsstörda i Jakobstad med personal på plats dygnet runt.

Keva Koti har 7 platser. Alla boende har ett eget rum, som de själva har möblerat, samt ett eget badrum. Gemensamma utrymmen är kök och vardagsrum samt ”Vita rummet”. Vita rummet är mycket uppskattat av de boende och är i flitig användning.
Målet för Keva Kotis verksamhet är att handleda och stöda de boende så att de kan bo så självständigt som möjligt, samt att utveckla och upprätthålla de boendes förmåga att ta egna initiativ och ha kontroll över sitt liv i alla vardagliga sysslor.
De boende får handledning och hjälp i att sköta det egna hemmet, sig själva, uträtta ärenden i närmiljön, hur man använder pengar, flyttar sig från plats till annan, sociala färdigheter samt i hur man fungerar i samhället.

Keva Koti verkar mångsidigt och man deltar i olika tjänster som samhället erbjuder. Korta utflykter och resor görs årligen både i närmiljön och längre bort.
Den viktigaste målsättningen för Keva Koti är dock att vara ett hem för alla boende så att de känner sig betydelsefulla och accepterade samt att boendet känns tryggt.

Kontaktuppgifter

Boendeförman
Mona Skuthälla
mona.skuthalla@ovph.fi
050 350 1345

Verksamheten är tvåspråkig och riktar sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, lindrig utvecklingsstörning eller nedsatt fysisk funktionsförmåga. Personalen består av socionomer samt närvårdare.

Egna lägenheter, stöd av personal

Klienterna bor i egna lägenheter i nära anslutning till personalens utrymmen eller i egna lägenheter inom Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Larsmo. Personalen erbjuder handledning och stöd enligt klientens behov t.ex. scheman, social träning samt övning av olika aktiviteter som att handla mat, laga mat och att städa sitt hem. Varje klient får en egen handledare som har huvudansvaret men hela personalgruppen finns till hands.

Målsättning

Målsättningen är att klienterna ska klara av sin vardag så självständigt som möjligt med hjälp av handledning och stöd från personalen.
Du ansöker om Stella boendstödets service via socialarbetaren.

Kontaktuppgifter

Frank Fellman
Socialhandledare
frank.fellman@ovph.fi

040 805 1743

Anne Nyberg
Handledare, teamansvarig
Funktionshinderområdet
– Arbetsverksamhet

anne.nyberg@ovph.fi
040 805 1733

Grönkulla boende finns i Nykarleby och är ett boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Grönkulla är ett litet, hemtrevligt boende med fem klientplatser. Alla klienter har egna rum men delar på andra utrymmen såsom kök och vardagsrum. Personalen finns till för stöd och hjälp i vardagen för att klienterna ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Handledning och omsorg planeras utgående ifrån klientens egna behov, förutsättningar och önskemål. Vi i personalen fokuserar på delaktighet samt upprätthållande och främjande av funktionsförmåga och arbetar tillsammans med klienten och inte istället för. Alla de vardagliga sysslor som finns i ett hem, såsom matlagning, disk, städning, klädvård och veckohandlande, görs av klienter och personal tillsammans.

För oss är det viktigt att klienterna får ta eget ansvar, har möjlighet att påverka vardagen och har en meningsfull fritid. Vi deltar aktivt i olika kurser och evenemang och vi far årligen på någon resa eller utflykt tillsammans, ibland kortare och ibland längre.

Kontaktuppgifter

Bankgatan 37, 66900 Nykarleby
040 805 1968

Hedbo är en boendeenhet i Pedersöre kommun. Verksamheten har börjat i september 2019.

Målsättningen är att stödja personer med utvecklingsstörning och funktionshinder med boendestöd i deras eget hem eller vid Hedbo.
Vi erbjuder också avlastning för närståendevårdare och för det har vi två lägenheter. I Hedbo finns det sammanlagt 15 lägenheter för boende. Av de här kommer en del i ett senare skede att användas för effektiverat serviceboende.

Lägenheter

Lägenheterna är enrummare (35–37 m2) i vilka det finns eget kök och badrum. Gemensamma utrymmen är matsal, som också är inredd för samvaro, samt bastuavdelning. Hedbo är byggt 2006 och är anpassat för personer med fysisk funktionsnedsättning.

Verksamhet

Personalen består av socionomer och närvårdare som arbetar utifrån ett rehabiliterande arbetssätt. Målsättningen är att klienterna med personalens stöd och handledning ska kunna fungera så självständigt som möjlig i sin vardag. Handledning och stöd ges i skötseln av det egna hemmet och sig själv, i att fungera i sin närmiljö, i att använda pengar, vid förflyttningar, i sociala färdigheter och i hur man fungerar i samhället. Hela personalen deltar i handledningen av klienterna.
Ta kontakt om du vill ha mera information!

Kontaktuppgifter

Hedbo boendeenhet
Jerikovägen 1, 68600 Jakobstad

Boendeförman
044 403 8562

Socialhandledare
044 403 8563

Kivikoto ordnar effektiverad boendeservice samt tillfällig vård för personer med utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar i Melmo, Vasa. Boendeenheten är en byggnad i ett plan, som har delats i tre separata celler. Placeringen är nära naturen och i närheten av bra utomhusvistelseterräng.

För ordinarie invånare finns två celler till förfogande. I bägge celler bor fem permanenta invånare. I bägge celler finns även ett rum för vuxna klienter med utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar som besöker tillfälliga vården.

Den tredje av cellerna är riktad till minderåriga klienter i behov av tillfällig vård. Till cellen för tillfällig vård finns en separat ingång, och i bruk finns även en inhägnad lekgård. I cellen finns plats för fem barn i taget. Tillfällig vård ordnas åt personer med utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar under den tid närståendevårdarna håller sina lagstadgade semestrar och/eller som familjernas stödfunktioner.

Verksamhetsidén är att erbjuda personerna med utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar möjligheten att leva ett fullbordat liv och erbjuda invånarna individuellt stöd, handledning och vård. Vårt mål är att öka på personernas självständighet och självbestämmanderätt samt främja och upprätthålla fysiska, psykiska och sociala funktionsförmågan. Därtill ger vi familjen möjligheten att vila under den tid barnet är på tillfällig vård.

I personalen ingår en ledande handledare, socialhandledare och 16 skötare. Personalen har treskiftsarbete.

Kivikotos facebooksidor hittas på adressen: https://www.facebook.com/kivikoto/

Kontaktuppfigter

Tehokatu 8, 65320 Vaasa

Boendeenheten Kultapiha är belägen i ett småvåningshus i Hemstrand.

Till Kultapiha hör ett grupphem och separata stödbostäder som finns belägna på samma gårdsområde. Kultapiha erbjuder såväl effektiverat som serviceboende med stöd för personer med utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar. Det finns sammanlagt 11 invånarplatser.

I personalen ingår vårdare och socialhandledare som arbetar i treskiftsarbete.

Verksamhetsidén i Kultapiha är att stöda personerna till ett jämlikt liv med hjälp av mångsidig och individuell service. målsättningen är ett tryggt, individuellt och så självständigt boende som möjligt. Personalen handleder och hjälper invånarna så individuellt som möjligt genom att beakta invånarnas respektive specialbehov.

Kontaktuppgifter

Andvägen 10 D, 65230 VASA

Ledande handledare 040 559 5353
Socialhandledare 040 559 8731

Boendet 040 552 1955

Anställd inom stödboende 040 865 2636

Bäckhovets boende har totalt 22 platser för effektiverat och stött serviceboende för personer med utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar. Boendet finns i ett nybygge från år 2009 i Backbrunnsområdet i Sandviken, på promenadavstånd från servicen i centrum.

I personalen ingår socialhandledare och vårdare. Personalen arbetar i tre skift.

I A-cellen bor 6 invånare som i olika grad lider av autism och som behöver strukturerad handledning och stöd från personalen dygnet runt. Två anställda arbetar samtidigt i A-cellen.

I O-cellen bor 8 invånare, som har en skötare i taget som sin hjälp under hela dygnet.

I andra våningen i Backhovet finns 8 separata stödbostäder, i vilka det bor unga utvecklingsstörda vuxna som behöver olika former av stöd.

Målsättningen är att stöda invånarnas självständighet samt förmåga till individuellt boende. Med hjälp av stöd, handledning och uppmuntrande möjliggör vi en god livskvalitet för invånarna.

Kontaktuppgifter

Ledande handledaren 040 757 3500
O-cellen & stödboende 040 086 4541
A-cellen 040 590 2238
Backbrunnsvägen 20, 65100 Vasa

Parkhemmet är beläget nära Vasa centrum. Hemmet bildas av ett gruppboende och stödbostäder för finsk- och svenskspråkiga personer med utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar. I enheten finns 14 invånarplatser, varav åtta är platser inom gruppboende och fyra är stött boende i egna separata bostäder.

Varje invånare ses som individ och denne får det stöd, den hjälp och den handledning som behövs utifrån de egna behoven. Invånarna får handledning och stöd till självständig verksamhet både i hemmets sysslor som i funktioner/uppgifter utanför hemmet och man beaktar de egna resurserna och personligheterna hos varje invånare. Invånarna deltar även mycket aktivt i olika hobbygrupper – var och en enligt sina egna önskemål. Även resor, utfärder, kontakter till anhöriga och vänner färgar och piggar upp livet. Parkhemmets tre viktigaste värden är respekt för människovärdet, trygghet och yrkesskicklighet.

I personalen ingår en ledande handledare och sju skötare. I boendet finns anställda dygnet runt.

Kontaktuppgifter

Ledande handledare 040 588 5896

Parkhemmet 06 325 2603

Långviksgatan 31-33 E, 65100 Vasa

Näthemmet erbjuder gruppboende och stödboende för svenskspråkiga personer med funktionsvariationer. I gruppboendet bor fyra personer och i enskilda stödbostäder bor tre personer. Näthemmet finns i Hemstrand.

Verksamhetsidén är att upprätthålla en funktionell och meningsfull vardag för klienterna. Klienterna tas i beaktande som individ med respekt för självbestämmanderätten. Klienterna handleds individuellt till att vara självständiga och till ett så självständigt liv som möjligt. Hobbyn, resor, utfärder, kontakt till anhöriga och vänner piggar upp och sätter färg på vardagen.

I personalen ingår sex vårdare och en ledande handledare som är gemensam med Parkhemmet. I boendet finns personal dygnet runt.

Kontaktuppgifter

Ledande handledare 040 588 5896

Näthemmet 040 648 7052

Gustavsrovägen 28, Vasa