Till innehållet

Enligt 27 § i räddningslagen ska räddningsverket på sitt område sörja för räddningsväsendets tillsynsuppgift. Enligt 78 § i lagen har räddningsverket allmän skyldighet att på sitt område övervaka skyldigheterna som var och en har enligt 2 kap. i räddningslagen, och att ägaren och innehavaren av en byggnad samt en verksamhetsidkare följer skyldigheterna som anges i 3 kap.
Målen för tillsynsverksamheten och prestationsförmågan de förutsätter bestäms i servicenivå-beslutet på basis av riskbedömningen. Räddningsområdets särdrag, det vill säga lokala förhål-landen och risker som förekommer på området, tas i beaktande när de bestäms.
I tillsynsplanen planerar räddningsverket (räddningslagen 79 §) hur tillsynsskyldigheten ska genomföras på räddningsområdet. Målet med räddningsplanen är att uppfylla villkoren för planenlig och riskbaserad tillsyn.

Vid brandsynen kontrolleras att:

  • en byggnad eller konstruktion, dess omgivning samt de övriga förhållandena på platsen är säkra
  • fastighetens ägare eller innehavare har beredskap att förebygga olyckor och avvärja skador och beredskap för befolkningsskydd
  • en byggnad med omgivning är med tanke på brandsäkerheten minst i sådant skick som bestämts i bygglovet och enligt föreskrifter som kommunens räddningsmyndighet meddelat för objektet
  • att underhåll och granskningar enligt kraven har utförts då det gäller automatiska släcknings- och brandlarmanläggningar som krävs i författningar eller som föreskrivits av myndighet samt andra anordningar och anläggningar som befrämjar säkerheten.

Lokala räddningsmyndigheten får förrätta brandsyn. Vid brandsyn ska det föras protokoll. Räddningsverket önskar respons om verksamheten. Via denna länk kan ni ge kundrespons om tillsynsuppgifter i företag och inrättningar.