Till innehållet

Målet med den palliativa vården är att värna om livskvaliteten och att lindra smärta och andra symtom, samt att beakta patientens fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Även de anhörigas mående och ork beaktas.

Vård som lindrar symtom och stöder livskvaliteten är bra att inleda i ett tillräckligt tidigt skede, om man diagnosticerats med sjukdom som inte går att bota. Inom den palliativa vården arbetar man mångprofessionellt, med tätt samarbete med bland annat olika specialarbetare inom kommunen, sjukvården och den tredje sektorn.

Vård i livets slutskede är det sista skedet i den palliativa vården och innebär vård under de sista levnadsveckorna eller -dagarna. I livets slutskede sköts symtomvården aktivt med bland annat medicin mot smärta, andnöd, illamående och ångest. Om lidandet är särskilt svårt, kan man ibland söva ner patienten för de sista dagarna av livet. Anhörigas närvaro och att erbjuda dem stöd för att orka vidare är en viktig del av vården i livets slutskede.

Beroende på behov, önskemål och ändamålsenlighet förverkligas den palliativa vården hemma, på hälsovårdscentralens bäddavdelning, på serviceboende eller på sjukhusavdelning. Målet är att patienten och anhöriga skall känna sig trygga, ha möjlighet att närvara och leva en så fullvärdig och symptomfri vardag som möjligt. 

Tjänster på grundläggande nivå (A) tryggar vård nära patientens hem. Hit hör till exempel hemvård och hemsjukvård, serviceboendeenheter och ålderdomshem. Till den grundläggande nivån hör också andra vårdenheter, där patienterna kan vårdas till slutet av sitt liv, samt sjukhusavdelningar, där man vårdar döende patienter, men vård i livets slutskede inte är avdelningens huvudverksamhet.

På krävande nivå (B) är vården i livets slutskede den huvudsakliga verksamheten och personalen har specialisering inom området. Till den krävande vården hör till exempel hemsjukhus och terminalvårdsplatser, avdelningar för palliativ vård, palliativa polikliniken samt palliativt konsultationsteam

Palliativ vård på krävande specialnivå (C) är förlagd till universitetssjukhusen och har ansvar för koordinering av den palliativa vården samt palliativ forskningsverksamhet inom specialupptagningsområdet.  

Rätten till palliativ vård

Rätten till palliativ vård är inte beroende av ålder eller diagnos, utan är tillgänglig för alla som insjuknat i en obotlig, framskridande sjukdom, som orsakar symtom som försämrar livskvaliteten eller ökat behov av stöd i vardagen. Exempel på sådana sjukdomar är spridd cancersjukdom, framskriden hjärt-, lever- eller njursvikt, kronisk lungsjukdom samt framskridande neurologisk sjukdom. 

Palliativa polikliniken

Den palliativa polikliniken har ansvar för krävande palliativ vård (B-nivå) inom välfärdsområdet och lyder under specialsjukvården som en del av polikliniken för cancersjukdomar. Palliativa polikliniken är en öppenvårdsenhet, med mottagningsverksamhet för patienter med obotlig cancersjukdom eller i vissa fall annan svår obotlig sjukdom. Palliativa poliklinikens uppgift är att koordinera den palliativa vården då patientens symtom eller situation kräver specialkunnande inom palliativ vård. Polikliniken har inte dejourerande verksamhet.

På palliativa polikliniken arbetar en läkare som är specialiserad i palliativ medicin, samt en sjukskötare med specialisering inom palliativ vård. Fokus ligger på behandlingen av de symtom, som sjukdomen orsakar. Patientens helhetssituation kartläggs och vårdbehovet utvärderas. Under första besöket görs en individuell vårdplan upp tillsammans med patienten och anhöriga. Planen kontrolleras kontinuerligt och uppdateras vid behov. 

Den fortsatta palliativa vården kan oftast ordnas i patientens hemkommun. Kontakten till den egna kommunen är viktig för kunna garantera att patienten får den hjälp hen behöver på bostadsorten, och detta ordnas via palliativa polikliniken. Palliativa polikliniken fungerar som stöd åt professionella och erbjuder konsultationsstöd åt specialsjukvården och primärhälsovården inom hela välfärdssamkommunen.

För ett besök på palliativa polikliniken krävs en remiss av läkare. 

Palliativa sjukskötare och hemsjukhus

Den palliativa vården inom primärhälsovården koordineras av primärhälsovårdens palliativa sjukskötare eller hemsjukhus.

I Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs, Malax, Korsholm och Vörå koordinerar palliativa sjukskötarna den palliativa hemsjukvården.  Om det behövs vård dygnet runt, kan den palliativa skötaren ordna bäddavdelningsplats på egna kommunens bäddavdelning. Palliativa sjukskötarens tjänster kräver ingen remiss, utan patienten eller anhöriga kan direkt ta kontakt.

I Vasa, Korsholm och Laihela koordineras den palliativa hemsjukvården av palliativ sjukskötare och hemsjukhus. Om man inte klarar sig hemma så ordnas plats i första hand till Vasa stadssjukhus palliativa avdelning 3. Till hemsjukhuset och avdelning 3 krävs en remiss av läkare. Palliativa sjukskötare kan man kontakta utan remiss.

I Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby ansvarar palliativa polikliniken vid Malmska social- och hälsocentral för koordineringen av den palliativa vården. På palliativa polikliniken vid Malmska arbetar en sjukskötare specialiserad i palliativ vård. Läkarmottagningen sker i samarbete med palliativa polikliniken vid Vasa centralsjukhus, som en utlokaliserad verksamhet.

Palliativa polikliniken har även ett nära samarbete med Malmska dag- och hemsjukhuset och hemsjukvården. Till palliativa polikliniken vid Malmska krävs remiss av läkare.  

Kontaktuppgifter

Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa

Läge: Q1

Palliativ sjukskötare

Telefontid: må-ons, fre kl. 8:30-9:00 och 12:30-13:30, to kl. 12:30-13:30

Telefon 06 213 6933 / 040 183 2250

Psykosocial sjukskötare

Telefontid: må-ons klo. 8:30-9:00 och 14:00-15:00, to kl. 14:00-15:00

Telefon 040 486 8904 

Palliativ sjukskötare 

Telefon 050 592 0668

Palliativ sjukskötare 

Telefon 050 592 0668

Palliativ sjukskötare 

Telefon 050 592 0668

Palliativ sjukskötare 

Telefon 050 592 0668

Palliativ sjukskötare

Telefon 044 727 1216 eller 044 424 9158

Hemsjukhus mellan

Telefon 040 741 5950 / 040 534 5951

Palliativ sjukskötare 

Telefon 044 727 7324

Palliativa polikliniken 

Telefon 050 543 6331 

Må-to. kl. 8 – 16

Kållbyvägen 7
Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång B, våning 1