Till innehållet
Coronavirus

Österbottens nya rutiner i bekämpningen av coronaviruset betonar individens ansvar

Covid-19 illustration

Coronaläget i Österbotten fortsätter vara dåligt. Flera hundra nya fall har konstaterats varje dag och incidenstalet i Österbottens välfärdsområde är 1 828. Antalet fall är högt i alla delar av området. För tillfället vårdas 13 coronapatienter på centralsjukhuset, fyra av dem får intensivvård. Dessutom vårdas ungefär tio coronapositiva personer på bäddavdelningar inom primärvården. På sitt möte den 11 januari gick Österbottens coronasamordningsgrupp igenom lägesbilden. I måndags, 10.1, uppdaterades anvisningarna för testningen och smittspårningen, vilket väntas underlätta personalsituationen inom hälso- och sjukvården.

Det egna ansvaret viktigt i kampen mot epidemin

Den 10 januari uppgjordes nya riktlinjer för coronatestningen och smittspårningen i Österbotten. Tumregeln är att ju sämre vaccinskydd och ju starkare exponering för viruset, desto snabbare ska personen åka och testa sig och vara isolerad. Om personen har skydd av tre vaccindoser kan hen stanna hemma och följa med eventuella symtom på coronaviruset hemma och ta självtest innan hen söker sig till ett officiellt test, om hen inte upprepade gånger och långvarigt exponerats för viruset. Särskilt aktsam bör man vara då det kommer till smitta inom familjen, där man har mycket närkontakt och då kan inte ens tre vaccindoser stoppa omikron från att smitta.

– En person som har symtom ska vara isolerad oberoende av hur många vaccindoser hen har, säger direktören för Österbottens välfärdsområde Marina Kinnunen.

Den som fått ett positivt testresultat ska själv meddela de personer som exponerats, det vill säga de som hen varit i närkontakt med 48 timmar från och med att symtomen började eller, om hen är symtomfri, 48 timmar före det positiva testresultatet. Efter ett positivt testresultat ska man hållas i isolering i 10 dygn.

– Nu ökar individens ansvar för att agera enligt anvisningarna, säger Marina Kinnunen.

Den omfattande smittspårningen återupptas så snart det är möjligt.

Nu vaccineras också barn

Nu har alla österbottningar som är över 5 år möjligheten att få coronavaccin. Vaccinen ges i regel mot tidsbokning och den som går och vaccinerar sig ska vara symtomfri och använda munskydd. Uppgifter om vaccinationsställen och tidsbokning i kommunerna finns på Österbottens välfärdsområdes webbplats.

Personal inom skolhälsovården och på rådgivningarna är med och vaccinerar

För att både 5–11-åringarna och andra åldersgrupper ska få sina vaccindoser snabbare, kan en del rådgivnings- och skolhälsovårdsbesök eller andra icke-brådskande besök inom primärvårdens öppenvård i Österbotten flyttas fram. Verksamheten kan också komma att begränsas. En stor del av servicen fortsätter som normalt och eventuella ändringar till redan inbokade tider meddelas direkt till kunden.

Läget bedöms vid behov på nytt på tisdagen den 18 januari när Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder igen. Vid behov sammanträder gruppen redan tidigare.

Vilka begränsningar och rekommendationer som gäller i Österbotten finns på Österbottens välfärdsområdes webbplats. Där finns även uppgifter om Österbotten uppfyller kriterierna för områden med samhällsspridning.

Gällande resor finns info om vilka länder som räknas till högriskländer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemiologiska kriterier för områden med samhällsspridning: Uppfylls i Österbotten (Österbotten är ett område med samhällsspridning).

Totala antalet coronainfektioner: 8 407 (tisdagen 11.1.2022)

Incidensen i regionen (14 dygn): 1 828 (tisdagen 11.1.2022)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 31,0 %

Coronavaccinationerna i området (OBS! Över 12-åringar): Av befolkningen har 88,2 % fått en dos, 85,3 % två doser och 31,9 % tre doser (läget 10.1.2022).

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, Österbottens välfärdsområde (ÖVPH), ordf., Peter Nieminen, ÖVPH, Juha Salonen, ÖVPH, Marjo Orava, ÖVPH, Britt-Marie Bjon, ÖVPH, Sofia Svartsjö, ÖVPH , Tomas Häyry, Vasa, Mikaela Björklund, Närpes, Eeva Mäkinen, RFV, Tuula Hannila-Handelberg, THL, Timo Saari, NTM, Petra Fager, ÖVPH, Christina Knookala, Vasa, Denice Vesterback, Korsholm, Päivi Berg, sekr., ÖVPH

Österbottens regionala coronasamordningsgrupps uppgift

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.