Till innehållet
Allmänt

Önskemål om att mellandagarna och nyåret firas i så små sällskap som möjligt


Coronaläget i Österbotten har försämrats under julen. Därför beslutade Österbottens coronasamordningsgrupp på sitt möte måndagen 27.12 att framföra ett önskemål till regionförvaltningsverket om att begränsningarna ska skärpas. Gruppen önskar att regionförvaltningsverket skärper sammankomstbegränsningarna och överväger begränsningar i användningen av utrymmen. Coronasamordningsgruppen gav en stark rekommendation om att undvika att ordna privata tillställningar med över 10 personer under mellandagarna och nyåret. Man önskar att mellandagarna och nyåret firas i så små sällskap som möjligt. Rekommendationen om distansarbete och rekommendationen om att använda munskydd förlängdes till slutet av januari.

Coronaläget i Österbotten har försämrats snabbt under julen. Incidenstalet för coronaviruset var 295 på måndagen, medan motsvarande tal var 212 senaste onsdag. Smittkedjornas spårbarhet har försämrats de senaste dagarna. Veckan före mötet var 10 % av de prov som togs positiva, medan 4,9 % av proven var positiva veckan före förra tisdagen.

Du ordnar väl inte fester med fler än 10 personer under mellandagarna och nyåret

Österbottens coronasamordningsgrupp rekommenderar att mellandagarna och nyåret firas i så små grupper som möjligt. Rekommendationen är att inga privata tillställningar med över 10 personer ordnas i och med det försämrade epidemiläget. Att man minskar kontakterna gör att risken för stora massexponeringar blir mindre och är viktigt med tanke på stävjandet av epidemin.

Önskemål om skärpta sammankomstbegränsningar

Österbottens coronasamordningsgrupp framförde ett önskemål till regionförvaltningsverket om att skärpa sammankomstbegränsningarna ytterligare. Beslutet påverkades av den dåliga epidemisituationen i sin helhet i området och i synnerhet av belastningen på testningen och smittspårningen och av risken att tillgången på övriga social- och hälsovårdstjänster försämras.

I Österbotten råder för tillfället en sammankomstbegränsning utfärdad av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland som förbjuder tillställningar och allmänna sammankomster inomhus för över 50 personer. Sammankomstbegränsningen är i kraft till 19.1.2022. Begränsningsåtgärderna kan för tillfället kringgås med coronapass. Befolkningen bör följa med nyhetsrapporteringen och de eventuella nya beslut som tas av regionförvaltningsmyndigheterna och på nationell nivå för att ta pandemisituationen i besittning.

Den starka rekommendationen om munskydd och distansarbete förlängdes till 31.1.2022.

De övriga gällande rekommendationerna och restriktionerna i Österbotten kan läsas på Vasa centralsjukhus webbplats. På samma webbsida beskrivs även i vilken grad Österbotten uppfyller de kriterier som gäller för områden med samhällspridning.

Vilka länder som räknas som högriskländer finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Epidemin bekämpas med vaccin, testning och smittspårning

Tyngdpunkten i bekämpningen av coronaepidemin ligger fortsättningsvis i vaccinationerna och i en effektiv testning och smittspårning. Invånarna i Österbotten uppmanas ta coronavaccinet och boostervaccinen i enlighet med den aktuella rekommendationen. Invånarna uppmuntras till att ta en tredje dos coronavaccin genast det i enlighet med vaccinationsordningen är möjligt.  

Man bör fortsättningsvis testa sig för coronaviruset även vid lindriga förkylningssymptom. Är man förkyld är det viktigt att man stannar hemma och minimerar kontakterna med andra människor. Det rekommenderas att man använder munskydd vid kontakt med människor utanför familjen alltid om man inte med säkerhet kan hålla säkerhetsavstånd. En god handhygien och att man håller säkerhetsavstånd till andra människor spelar en viktig roll i stävjandet av epidemin.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång tisdag 4.1.2022 eller vid behov redan tidigare.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemiologiska kriterier för områden med samhällsspridning: Uppfylls i Österbotten (Österbotten är ett område med samhällsspridning).

Totala antalet coronainfektioner: 5213 (måndagen 27.12.2021)

Incidensen i regionen (14 dygn): 295 (måndagen 27.12.2021)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal):  10 %

Coronavaccinationerna i området (OBS! Över 12-åringar): Av områdets befolkning har 88 % fått en vaccindos, 86,1 % två vaccindoser och 21,8 % tre vaccindoser (situationen lördagen 25.12.2021).

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf., Peter Nieminen, VSVD, Juha Salonen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Tomas Häyry, Vasa, Gun Kapténs, Larsmo, Jarkko Pirttiperä, K5, Eeva Mäkinen, RFV, Markus Heinänen, RFV, Sofia Svartsjö, Välfärdsområdet/social- och hälsocentral, Elina Kurtti, kommunikation VSVD, Päivi Berg, sekr. VSVD.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.