Till innehållet

Utöver det som stadgas i lagar och förordningar samt fastställs i grundavtalet har styrelsen till uppgift att  

  1. svara för förverkligandet av ekonomiplanen och de målsättningar som fullmäktige fastställt; 
  2. uppgöra förslag till ekonomiplan för fullmäktige; 
  3. uppgöra bokslut; 
  4. fastställa avgifter och ersättningar för samkommunens tjänster i enlighet med de grunder som fastställts av fullmäktige;  
  5. besluta om de principer som gäller beviljande av servicesedel och om fastställandet av värdet på servicesedeln;  
  6. fatta beslut om köp och försäljning av fast egendom inom ramen för den ekonomiplan som godkänts av fullmäktige; 
  7. besluta om grundandet av bolag eller köp och försäljning av aktier i enlighet med de ägarstyrningsprinciper som godkänts av fullmäktige;
  8. svara för personalpolitiken; samt
  9. svara för den interna kontrollen och riskhanteringen.
OrdinarieErsättare
Hans Frantz, ordf.Ragnvald Blomfeldt 
Per Hellman, vice ordf.Nils-Johan Englund 
Greger Forsblom Carita Vik-Hästbacka 
Annica Haldin Mikael Lindvall 
Barbro Kloo Jessica Påvall 
Aarne Kolehmainen Risto Helin 
Raija Kujanpää Katja Rajala 
Hans-Erik Lindqvist Katarina Holmqvist 
Carola Lithén  Tomas Bäck
David Pettersson Luisa Tast 
Patrick Ragnäs Mirja Högstrand 
Mervi Rantala Ulla Hellén 
Karita OhlisRainer Bystedt