Till innehållet

Enligt 13 § i förvaltningsstadgan kan styrelsen organisera sig i sektioner. Styrelsen beslutar om sektionernas storlek, utser dess medlemmar jämte personliga ersättare samt väljer en ordförande för sektionerna.

Det finns sex sektioner imon Österbottens välfärdsområde.

Individsektion

Välfärdsområdesstyrelsen tillsätter en individsektion med uppgift att

 1. avgöra och ge utlåtanden om ärenden som gäller individen och som hör till välfärdsområdesstyrelsens verksamhetsområde, såvitt befogenheterna inte i lag, förordningar eller förvaltningsstadgan tilldelats någon annan myndighet eller tjänsteinnehavare
 2. å välfärdsområdesstyrelsens vägnar avgöra rättelseyrkanden som gjorts över en tjänsteinnehavares beslut i ärenden som gäller individen
 3. sköta övriga uppgifter som ålagts av välfärdsområdesstyrelsen.
OrdinarieErsättare
Carola Lithén, SFP, ordf.Karl-Gustav Svedjebäck, SFP
Ann-Britt Backull, SFPGreger Forsblom, SFP
Marcus Suojoki, SFPLina Sjöskog, SFP
Markus West, SFPHeidi Hemming, SFP
Kurt Jäntti, SDPTarja Makkonen, SDP
Johanna Juthborg, SFPSandra Högström, SFP
Mari Hiltula, Saml.Peter Remahl, Saml.
Lisen Sundqvist, Vänst., vice ordf.Lars-Johan Andersson, Vänst.
Kari Laine, Sannf.Lauri Karppi, Sannf.

Personalsektion

Välfärdsområdesstyrelsen tillsätter en personalsektion med uppgift att

 1. utveckla personaladministrationen och för sin del svara för personalpolitiken
 2. uppgöra allmänna anvisningar för hur personaladministrationen ska förverkligas
 3. fatta beslut om tillämpandet av tjänste- och arbetskollektivavtal
 4. avge allmänna anvisningar om lönesättning
 5. fatta beslut om prövningsbaserade löneförmåner
 6. sköta övriga uppgifter som ålagts av styrelsen
OrdinarieErsättare
Hans-Erik Lindqvist, SFP, ordf.Mikael Fredman, SFP
Jan Ray, SFPMarcus Suojoki, SFP
Nina Brännkärr-Friberg, SFPLinnea Strand, SFP
Nadja Suomela, SFPBirgitta Källberg, SFP
Aira Helala, SDP, vice ordf.Ralf Holmlund, SDP
Eva-Maria Strömsholm, SFPSari Somppi, SFP
Sauli Tuomela, Saml.Raija Kujanpää, Saml.
Kjell Heir, SFPKenneth Pärus, SFP
Matti Vahtera, Sannf. Esa Kannelmaa, Sannf.

Ägarstyrningssektion

Välfärdsområdesstyrelsen tillsätter en ägarstyrningssektion med uppgift att 

bereda en uppdatering av ägarstrategin för välfärdsområdesstyrelsen för att tillmötesgå de förändringar som skett i verksamhetsmiljön;

 1. årligen bereda verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som ges till dotter- och intressesammanslutningar samt komma med planeringsanvisningar/önskemål som behövs för att fastställa mål för nästa kalenderår;
 2. utse representanter till styrelser i bolag som ägs av välfärdsområdet;
 3. utse representanter till bolagsstämmor och aktieägarmöten för sammanslutningar som ägs av välfärdsområdet och till motsvarande andra möten för sammanslutningar i vilka välfärdsområdet har ägarandelar;
 4. ge anvisningar till de personer som företräder välfärdsområdet vid bolagsstämman eller i motsvarande organ om framförande av välfärdsområdets ståndpunkt i de frågor som behandlas;
 5. följa upp verksamheten i de dotter- och intressesammanslutningar som är föremål för välfärdsområdets ägande och vid behov ge förslag till åtgärder för att avhjälpa uppdagade brister till företagets ledning och vid behov rapportera till välfärdsområdesstyrelsen;
 6. organisera avtalshanteringen gällande dotter- och intressesammanslutningar och se till att de avtal som ingåtts med sammanslutningar i tillräcklig utsträckning styr serviceproduktionen;
 7. godkänna förändringar av bolagsordningar, delägaravtal samt övriga avtal som berör förhållandet mellan välfärdsområdet samt dotter- eller intressebolag;
 8. kontinuerligt rapportera till välfärdsområdesstyrelsen om verksamheten i dotter – och intressesammanslutningarna genom av sektionen upprättade protokoll och årligen i form av årsberättelser; samt
 9. sköta övriga uppgifter som fastställts av välfärdsområdesstyrelsen.
OrdinarieErsättare
Gösta Willman, SFP, ordf. Terese Backlund, SFP
Johan Kullas, SFPAnna-Lena Ahlnäs, SFP
Samuel Broman, SFPMarkus West, SFP
Carina Storhannus, SFPSven Jerkku, SFP
Elin Härmälä, SDPJanina Hannus, SDP
Camilla Ribacka, SFPPauliina Peltorinne-Cederström, SFP
Sari Saarikoski, Saml.Jouni Lilja, Saml.
Gun Kapténs, SFPStefan Högnabba, SFP
Micael Westerholm, Sannf. vice ordf.Tero Sulkakoski, Sannf.

Sektion för intern kontroll och riskhantering

Välfärdsområdesstyrelsen tillsätter en sektion för intern kontroll och riskhantering med uppgift att

 1. svara för att den interna kontrollen organiseras och samordnas på ett sätt som tryggar en laglig och resultatrik verksamhet i välfärdsområdet;
 2. godkänna en årsplan för den interna revisionen, enligt vilken riskhanterings-, tillsyns-, lednings- och förvaltningsprocesserna utvärderas;
 3. svara för att riskhanteringen organiseras så att de väsentliga riskerna i välfärdsområdets verksamhet identifieras och beskrivs och så att konsekvenserna av att en risk realiseras, sannolikheten att en risk realiseras och möjligheterna att hantera risken bedöm;
 4. utfärda anvisningar om hur den interna kontrollen ska ordnas i praktiken och ta fram principer för den interna kontrollen för välfärdsområdesfullmäktige; samt
 5. bereda en beskrivning av den interna kontrollen och riskhanteringen för välfärdsområdesstyrelsen, vilken införs i verksamhetsberättelsen.
OrdinarieErsättare
Rolf Sund, SFPJohanna Smeds, SFP
Greger Forsblom, SFPSteve Nyholm, SFP
Mirja Högstrand, SFPJan-Anders Lundenius, SFP
Lisbeth Fagerström, SFPAnna-Lena Ahlnäs, SFP
Mari Viljamaa, SPDSven-Olof Nordlund, SDP
Anu Eloranta, GrönaIida Laurila, Gröna
Susanna Koski, Saml. ordf.Mikael Perjus, Saml.
Rasmus Mattus, SFPMarja Lindberg, SFP
Tero Frondelius, Sannf., vice ordf.Matti Vahtera, Sannf.

Sektion för räddningsväsendet

Sektionen för räddningsväsendet utgör ett kollegialt organ som avses i 28 § av räddningslagen (379/2011) samt fungerar som välfärdsområdets räddningsmyndighet och representerar välfärdsområdet samt för välfärdsområdets talan i ärenden som hör till sektionens befogenheter.

Sektionen för räddningsväsendet leder och utvecklar det verksamhetsområde som sorterar under sektionen samt svarar för servicetillgången samt för enhetligheten och kvaliteten i servicen samt för att servicen tillhandahålls i enlighet med riskerna, servicenivåbeslutet och linjedragningarna i välfärdsområdesstrategin.

Sektionen följer och utvärderar verkningsfullheten av servicen samt reserverar medlemmar och användare en möjlighet att medverka i planeringen och utvecklingen av servicen.
Sektionen för räddningsväsendet representerar välfärdsområdet och för välfärdsområdets tala i ärenden som hör till sektionens befogenheter.

Välfärdsområdesstyrelsen tillsätter en sektion för räddningsväsendet med uppgift att

 1. lägga fram förslag till beslutet om räddningsväsendets servicenivå till välfärdsområdets välfärdsområdesstyrelse;
 2. bedöma och övervaka hur räddningsväsendets servicenivå har uppnåtts i enlighet med räddningsverkets egenövervakningsprogram;
 3. verkställa och uppfölja utvecklingsplanen i beslutet om räddningsväsendets servicenivå;
 4. lägga fram förslag till välfärdsområdesstyrelsen om hur beredskapen och beredskapsplanen ska verkställas i samarbete med verksamhetsområdena;
 5. lägga fram förslag om hur den övergripande säkerheten ska omsättas i praktiken;
 6. besluta om begäran om omprövning som berör beslut som fattats av räddningsmyndigheten;
 7. besluta om användning av tvångsmedel som står till räddningsmyndighetens förfogande, såsom föreläggande och utdömande av vite i den utsträckning en enmannamyndighet anser att en bredare prövning behövs för ett beslut;
 8. fastställa planer som krävs enligt stadganden om räddningsväsendet; samt
 9. årligen lägga fram förslag till räddningsverkets verksamhets- och investeringsplan samt fastställa dispositionsplanen.
OrdinarieErsättare
Patrick Ragnäs, SFP, ordf.Marja Forsén, SFP
Niclas Sjöskog, SFPErik Nyberg, SFP
Hans-Erik Lindgren, SFPJan Ray, SFP
Mia West, SFPTage Svahn, SFP
Kari Koskela, SPD, vice ordf.Minna Andrejeff, SDP
Jenni Ahlbäck, SFPRebecca Kjellman, SFP
Leena Tulimaa, Saml.Petra Hakoniemi, Saml.
Katarina Näs, SFPNiclas Dahl, SFP
Jorma Malinen, Sannf.Asko Salminen, Sannf.
Henrik Huhta, Saml.Ilmari Heinonen, Saml.
Martin Byggmästar, KDErica Granholm, KD
Anna Caldén, SDPKarita Blom, SDP
Monica Sirén-Aura, SFPGun Granlund, SFP

Sektion för främjande av välbefinnande och hälsa och kontaktytor

Välfärdsområdesstyrelsen tillsätter en sektion för främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytor med uppgift att

 1. det organ som enligt 7 § av lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) ska ansvara för främjandet av hälsa och välfärd samt ansvara för de förhandlingar som avses i 7 §;
 2. förhandla med kommunerna om samarbetet, målen och arbetsfördelningen som hänför sig till skötseln av välfärdsområdets övriga uppgifter;
 3. svara i främjandet av hälsa och välfärd för sin del för samarbetet med kommunerna i området, andra offentliga aktörer, privata företag och allmännyttiga samfund;
 4. sätta i sin strategiska planering upp mål för främjandet av hälsa och välfärd och fastställer åtgärder som stöder målen;
 5. bereda en regional välfärdsberättelse och välfärdsplan för välfärdsområdesstyrelsen i samarbete med välfärdsområdets kommuner samt följer invånarnas levnadsförhållanden, hälsa och välfärd och de faktorer som påverkar dessa i varje område och inom varje befolkningsgrupp;
 6. lämna årligen en rapport till välfärdsområdesstyrelsen om invånarnas hälsa och välfärd, de faktorer som påverkar dessa och de åtgärder som har vidtagits;
 7. uppskatta konsekvenserna av välfärdsområdets beslut för människors hälsa och välfärd; samt
 8. planera åtgärder som främjar verksamhetsförutsättningarna och påverkningsmöjligheterna för de organisationer som utför hälso- och välfärdsfrämjande arbete.
OrdinarieErsättare
Gun Kapténs, SFP, ordf.Margareta Rodas, SFP
Katarina Näs, SFPSteve Nyholm, SFP
Åsa-Britt Forth-Snellman, SFPPatrick Ehnström, SFP
Robert Sjöström, SFPSofia Mitts-Björkblom, SFP
Kenth Vikström, SFPKim Yli-Pelkola, SFP
Maria Tokou, SFPHans-Erik Lindgren, SFP
Ramieza Mahdi, SFPLars-Erik Nylund, SFP
Arja Miettinen, SDP, vice ordf.Esa Makkonen, SDP
Simon Holmstedt, SDPAnna-Lena Aspegren-Törnroos, SDP
Aleksi Koivisto, CMilla Mattila, C
Andreas Hjulfors, KDMay-Gret Axell, KD
Kai Luoma, Saml.Anne-Marie Viinamäki, Saml.
Peter Ahlbäck, Sannf.Jorma Malinen, Sannf.