Till innehållet

Styrelsen har en individsektion vars uppgift är att  

  • avgöra och ge utlåtanden om ärenden som gäller individen och som hör till styrelsens verksamhetsområde, såvitt befogenheterna inte i lag, förordningar eller förvaltningsstadgan tilldelats någon annan myndighet eller tjänsteinnehavare; 
  • å styrelsens vägnar avgöra rättelseyrkanden som gjorts över en tjänsteinnehavares beslut i ärenden som gäller individen;
  • fungera som ett förvaltningsorgan med flera medlemmar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016); samt 
  • sköta övriga uppgifter som ålagts av styrelsen.

Individsektionen 2021-2025 

OrdinarieErsättare