Till innehållet

Österbottens välfärdsområde samarbetar med kommunerna i välfärdsområdet samt med Österbottens Föreningar rf för att främja verksamhetsförutsättningarna, informationstillgången och påverkningsmöjligheterna för de organisationer och föreningar som utför hälso- och välfärdsfrämjande arbete

I välfärdsområdet främjas och utvecklas organisationssamarbetet på varierande sätt, bland annat via projekt samt med hjälp av verksamhetsspecifika partnerskapsbordsdiskussioner. Målet är att främja samarbetet och växelverkan mellan välfärdsområdet och organisationerna, men också att hitta nya samarbetssätt.

Avsikten med samarbetet är att öka kunskapen om hur invånarnas välbefinnande, hälsa, säkerhet och delaktighet kan främjas.

Läs mera om projektet Prima Botnia.

Redovisning för användning av 2023 års bidrag

Senast den 13.2 ska föreningar och organisationer som erhöll bidrag 2023 inlämna redovisning för användningen av bidraget. Bidrag för 2024 utbetalas inte till föreningen/organisationen innan redovisningen för 2023 inlämnats.

För redovisningen används -blankett: länk

Organisationsbidrag

Österbottens välfärdsområde beviljar bidrag till organisationer som tillhandahåller allmännyttig verksamhet som främjar välbefinnande, hälsa, säkerhet och delaktighet hos invånarna i kommunerna i Österbottens välfärdsområde.

Välfärdsområdets bidrag är fördelade i tre bidragsslag: verksamhetsbidrag, partnerskapsbidrag och engångsbidrag.

Ansökningstiden för verksamhetsbidrag och partnerskapsbidrag för år 2024 är 1.11.-30.11.2023.

Länk till blankett för ansökan om Verksamhetsbidrag och Partnerskapsbidrag

Förhandsmeddelande om ansökan om partnerskapsbidrag

Föreningar och organisationer har kunnat ansöka om finansiering av olika finansiärer för nya projekt och utvecklingsprojekt men också om fortsatt finansiering för projekt som redan tidigare beviljats finansiering. 

I och med förhandsmeddelandena kan välfärdsområdet bättre planera en summa för det anslag som bör reserveras för partnerskapsbidrag i sin budget för år 2024, men även bekräfta att projektintentionerna stöder välfärdsområdets strategiska avsikter och mål. Vid utdelningen av bidrag för partnerskapsprojekt som ska genomföras år 2024 läggs vikten vid välfärdsområdets strategiska utgångspunkter och de behov som förs fram i välfärdsområdet.   

Förhandsmeddelanden har kunnat lämnas in av registrerade, allmännyttiga organisationer och föreningar som arbetar för att främja invånarnas sociala välfärd, hälsa, säkerhet eller delaktighet i Österbottens välfärdsområde. Föreningarna och organisationerna har i förhandsmeddelandet meddelat om de ansöker om bidrag för självriskandelen eller vill att välfärdsområdet förbinder sig att fungera som samarbetspart. 

Inget bidrag beviljas ännu på basis av förhandsmeddelandet, utan en förening eller organisation som lämnar in ett förhandsmeddelande måste ännu lämna in en egentlig ansökan om partnerskapsbidrag när bidragen förklaras lediga att sökas för år 2024 (1.11.-30.11.23). Det är också möjligt att ansöka om partnerskapsbidrag fastän man inte lämnat in förhandsmeddelande. 

Engångsbidrag

Engångsbidrag har en kontinuerlig ansökningsprocess:

Länken till blankett för ansökan om engångsbidrag

Information och frågor:  

Sektordirektör Erkki Penttinen
Kvalitetsdirektör Mari Plukka
Chef för främjande av hälsa och välbefinnande, kontaktytor Jim Eriksson
Organisationskoordinator Tuija Kivioja

Österbottens organisationsdelegation (Österbottens förbund)

Österbottens organisationsdelegation är utsedd av Österbottens förbundets landskapstyrelse (2022-2023). Delegationen fungerar som organisationernas och föreningarnas regionala organ.

Till förbundets medlemmar har förutom föreningens medlemmar också representanter från Österbottens ladskapsregeringen, Österbottens förbund, statens landskapsregering, Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral och Österbottens välfärdsområde utnämts till delegation.

Österbottens Föreningar rf (POHY)

Österbottens Föreningar rf (POHY) är en regional nätverksorganisation i Österbotten. POHY stödjer hälso- och välmåendeföreningar och för samman mer är 100 medlemsföreningar under ett och samma parably. Utöver att sprida information och göra påverkansarbete för föreningsfältet, jobbar POHY för att stöda och hjälpa medlemsföreningarnas verksamhetsförutsättningar – tillsammans skapar och främjar POHY välmående och inkludering för invånarna i Österbotten.

POHY samarbetar tätt med föreningar och Österbottens välfärdsområde, kommuner, olika läroanstalter och företag samt andra intressenter, såsom Österbottens förbund.

Läs mer om POHY.

Tillsammans utvecklar vi strukturerna för delaktighet i Österbotten

Österbottens välfärdsområde, Österbottens förbund och Österbottens Föreningar –Team Ostorbothnia – är ett av sex team som valts ut till förändrinsprogrammet Sitra Lab 4 för att utveckla och testa nya sätt att delta i kommunerna. Sammanlagt 23 team lämnade in ansökan.

Läs mer om Sitras förändringsprogram (på finska).

Samarbete med föreningsfälte

Välfärdsområdet och Österbottens föreningar rf (POHY) har tillsammans börjat ordna virtuella morgonkaffestunder på försök (Teams). Syftet med de virtuella morgonkaffestunderna är att föra samman organisationerna och aktörerna inom den offentliga sektorn samt att ge en aktuell översikt över viktiga teman i anknytning till välbefinnande, hälsa, säkerhet och delaktighet en gång i månaden. Därutöver är syftet att man skall kunna kläcka idéer, dela med sig av tankar och sätta fart på organisationssamarbetet och det gemensamma utvecklingsarbetet med låg tröskel.

Etablerade evenemang inom organisationssamarbetet

  • 2 gånger i året ordnas evenemang om hur det är att leva med en viss sjukdom/ett visst symptom (våren 2023 och 1.11. 2023)
  • 1 gång i året evenemanget Föreningarna i välfärdsområde (3.10.2023)

Lähellä.fi

Lähellä.fi sammanställer information om organisationer, föreningar och den verksamhet organisationerna tillhandahåller samt om öppna volontäruppdrag i Österbotten. Du hittar föreningarna både enligt kommun och verksamhetsområde.

Läs mer.

Tuija Kivioja
Organisationskoordinator
Jim Eriksson
Chef för främjande av hälsa och välbefinnande, kontaktytor
Mari Plukka
kvalitetsdirektör
Erkki Penttinen
sektordirektör, personer i arbetsför ålder