Till innehållet

För att kunna sälja momsfri service behövs tillstånd eller beslut. 

Producenten ska anmäla sin verksamhet till Österbottens välfärdsområde, enheten för kvalitet och tillsyn.

En producent av privat socialservice (som producerar annat än dygnet runt boendeservice) ska göra en skriftlig anmälan om privat socialservice för att kunna sälja sina tjänster momsfritt. Anmälan ska göras till enheten för kvalitet och tillsyn i god tid innan verksamheten inleds, ändras väsentligt eller avslutas.

Socialvårdens registratur

Anmälan kan gärna skickas elektroniskt till Österbottens välfärdsområde, registraturen.

Registraturen tar emot handlingar som kommer till välfärdsområde. Handlingarna registreras och skickas vidare för behandling till beredarna. Du får e-post meddelande, när ditt e-post meddelande har tagits emot.

E-postadress:

socialvard.registratur(at)ovph.fi

På grund av datasekretessbestämmelser handlägger vi inga elektroniska meddelanden som innehåller personuppgifter.

Postadress:

Österbottens välfärdsområde

Socialvårdens registratur

PB 1, 65131 Vasa

Besöksadress:

XA1, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

Privat socialservice som måste anmälas framgår i följande lagar (trätt i kraft 1.10.2011):

 • Lagen om privat socialservice 922/2011 och med stöd av den
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om privat socialservice 1053/2011 

Lagen om tillsyn av privat socialservice tillämpas på sådan privat socialservice som en serviceproducent producerar mot ersättning genom drivande av rörelse eller yrkesutövning, om inte något annat föreskrivs genom lag.

Socialservice som ska anmälas är bland annat 

 • hemservice och stödtjänster för olika klientgrupper
 • dagverksamhet
 • boendeservice utan heldygnsomsorg
 • övrig öppenvård inom socialomsorgen (personlig hjälp och stöd bl.a. för handikappade, barn och unga)

Bifoga till anmälan om inledande av verksamhet eller om väsentlig ändring av den  

 • kopia av bolagsordningen, bolagsavtalet eller sammanslutningens stadgar eller annan motsvarande utredning
 • handelsregisterutdrag eller kopia av näringsanmälan
 • verksamhetsplan (verksamhetens innehåll och dess planerade omfattning; underleverantörerna som används, utredning om klientel, personalplan och personalstruktur)
 • kopia av examensbevis och utredning över arbetserfarenhet för den person som ansvarar för servicen
 • kopia av en registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen 1050/2018
 • plan för egenkontroll (ska göras inom sex månader efter att verksamheten har startat)

Om du producerar tjänster i särskilda utrymmen, bifoga dessutom till anmälan

 • bottenritning av utrymmen och plan för användningen
 • räddningsplan och utrymningssäkerhetsutredning
 • räddningsmyndigheternas utlåtande
 • miljöhälsomyndighetens utlåtande, om mat serveras i utrymmena.

Enheten för kvalitet och tillsyn kontrollerar din anmälan och gör ett besök till det föreslagna utrymmet (tillsammans med sakkunniga från resultatområdet/tjänsten). Efter kontrollbesöket skickas din ansökan och det utfärdade beslutet till regionalförvaltningsverket för registrering.

Regionalförvaltningsverket granskar ansökningsblanketten, gör registreringsbeslut, skickar beslutet till dig och sparar uppgifterna i registret för Privata servicegivare inom social- och hälsovården

Du har rätt att söka om ändring av beslutet om du är missnöjd med det.

Ifall arbete med barn utan vårdnadshavarens närvaro ingår i serviceproducentens verksamhet ska ansvarspersonen för verksamheten uppvisa brottsregisterutdrag  till Österbottens välfärdsområdets representanten (kvalitet och tillsyn enhet).

1. Anmälningspliktig service som ska registreras i registret över privata producenter av social- och hälsovård (Valveri)

Anmälan ska lämnas in till enheten förkvalitet och tillsyn i god tid innan man planerar inleda verksamheten.

Tjänstemannen som behandlar ärendet vid välfärdsområdet bifogar sitt utlåtande till anmälan, av vilket ska framgå en motiverad bedömning om huruvida den anmälningspliktiga serviceverksamheten uppfyller kraven i lagen om privat socialservice.

Behörighetskraven för ansvarspersonen är minst yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Enheten för  kvalitet och tillsyn sänder serviceproducentens anmälan inklusive bilagor och utlåtanden till regionförvaltningsverket för anteckning i registret över privata producenter av social- och hälsovård (Valveri). Regionförvaltningsverket fattar beslutet om att föra in den anmälningspliktiga verksamheten i tidigare nämnda register (Valveri).

2. Anmälningspliktig service som inte ska registreras (stödtjänster och personlig assistant)

Anmälningspliktig service som inte ska registreras är stödtjänster inom hemservice eller därmed jämförbara tjänster (personlig assistant). Till sådana tjänster hör bl.a. måltids-, klädvårds-, städ-, transport-, eller följeslagartjänster eller tjänster som främjar socialt umgänge samt andra tjänster en klient kan behöva för att klara sitt dagliga liv (t.ex. s.k. matkassetjänster).

För stödtjänster som ingår i hemservice och tjänster som kan jämföras med dem ska en skriftlig anmälan göras till enheten för kvalitet och tillsyn. Anmälan ska göras  i god tid innan verksamheten inleds, ändras väsentligt eller avslutas.

Anmälan ska åtföljas av de bilagor som anges i anmälningsblankett och de här andra nödvändiga bilagorna:

 • Intyg över betalda skatter
 • Intyg över försäkringar som krävs för verksamheten
 • Plan för egenkontroll

Chefen som ansvarar för aktuell service vid fattar ett förvaltningsbeslut om hemservicens stödtjänst eller andra tjänster som inte ska registreras. I beslutet framgår ifall det är fråga om en tjänst enligt socialvårdslagen. På så sätt blir ärendet tillräckligt dokumenterat, vilket underlättar bland annat utvärderingen av tjänsternas mervärdesskattebehandling. Därtill säkerställer ett förvaltningsbeslut serviceproducentens rättsskydd, eftersom man vid behov kan ansöka om en ändring av beslutet i förvaltningsdomstolen.

Denna information om serviceproducenter lämnas inte in eller antecknas i registret över privata serviceproducenter Valveri. De anmälningar om privata socialtjänster som inte upptecknas i registret över privata serviceproducenter (Valveri) bildar ett register över serviceproducenter, Producentregister över privat anmälningspliktig socialservice, vilket upprätthålls av Österbottens välfärdsområde.