Till innehållet

Enligt dataskyddsförordningen är den som ansvarar för personuppgifter skyldig att informera de registrerade personerna på ett tydligt sätt. Denna beskrivning uppfyller informationsskyldigheten.

1. Personuppgiftsansvarig

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde,
Sandviksgatan 2–4,
65130 Vasa
Växel: 06 218 1111


Kontaktuppgifter: kommunikationsdirektör Petra Fager, petra.fager(a)ovph.fi

2. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Datasekretesschef Tuija Viitala
Sandviksgatan 2-6
65130 Vasa
Tel. 06 213 1840
E-post: tuija.viitala(at)ovph.fi

3. Registrerade

Registrerade är de personer som har beställt nyhetsbrevet Välfärd i Österbotten via beställningsformulär.

4. Syftet med registret och behandlingen av personuppgifter

Grund för att föra register

Kontakt och växelverkan mellan den personuppgiftsansvariga och den registrerade för att skicka nyhetsbrevet.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna används endast för följande syften, vilket är att skicka nyhetsbrevet.

5. Personuppgifter som sparas i registret

Uppgifterna sparas i nyhetsbrevets publiceringssystem. Registret innehåller följande uppgifter som personen har angett:

kontaktuppgifter:

namn
e-postadress

Personuppgifterna behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Uppgifterna lagras i enlighet med principen om ändamålsbegränsning endast så länge de behövs. Uppgifterna skyddas med de datasäkerhetssystem som används inom Österbottens välfärdsområde.

6. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter, och den som önskar använda sina rättigheter ska skicka en begäran till petra.fager(at)ovph.fi:

Rätt till insyn

  • Den registrerade kan kontrollera de personuppgifter som vi sparat.
  • Rätt till rättelse
  • Den registrerade kan be att felaktiga eller bristfälliga uppgifter om hen själv rättas.
  • Rätt att göra invändningar
  • Den registrerade kan göra invändningar mot att personuppgifter om hen behandlas, om hen upplever att personuppgifterna har behandlats lagstridigt.

Rätt till radering

  • Den registrerade har rätt att be att uppgifterna raderas, om behandlingen av dem inte är nödvändig. Vi behandlar begäran om radering, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller meddelar ett motiverat skäl till att de inte kan raderas.
  • Det bör beaktas att den personuppgiftsansvariga kan ha en lagstadgad eller annan rätt att låta bli att radera en uppgift.

Återkallande av samtycke

  • Om behandlingen av personuppgifter om den registrerade grundar sig endast på samtycke och inte på till exempel en kundrelation eller ett medlemskap, kan den registrerade återkalla sitt samtycke.

Rätt till begränsning

  • Den registrerade har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av omtvistade uppgifter, tills ärendet har avgjorts.

Besvärsrätt

  • Den registrerade har rätt att besvära sig hos dataombudsmannen. Dataombudsmannens kontaktuppgifter

7. Regelmässiga uppgiftskällor

Kontaktuppgifter fås regelmässigt av personerna själva när de fyller i kontaktformuläret på webbplatsen eller skickar e-post.

8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter ur registret

Uppgifter utlämnas inte utanför Samkommunen för Österbottens välfärdsområde.

9. Behandlingstid

Personuppgifter behandlas så länge som nyhetsbrevet publiceras.

10. Personer som behandlar personuppgifter

Rätten att använda registret har begränsats till namngivna personer som använder nyhetsbrevets verktyg. Vi kan också lägga ut en del av behandlingen av personuppgifterna till leverantören av publikationssystemet. I dylika fall säkerställer vi via avtal att personuppgifterna behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning och även i övrigt på behörigt sätt.

11. Översändande av uppgifter utanför EU

Personuppgifter översänds inte utanför EU eller EES.

12. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi använder inte uppgifterna för automatiserat beslutsfattande eller profilering.