Till innehållet

Välkommen att studera och praktisera vid ÖVPH

Vasa centralsjukhus är ett betydande undervisningssjukhus, där blivande vårdare med olika inriktningsalternativ utför sin praktik. Vårdstuderande utför också sin praktik på andra viktiga enheter inom Österbottens välfärdsområde.

Erfarenheter från praktik har en avgörande inverkan på studerandes studiemotivation och därför ser vi att det är viktigt att satsa på studerandehandledning, inlärningsstöd och utvärdering.

Det första steget i den här processen är att ge studerande handledning som är av god kvalitet. Enheterna utser handledare för varje studerande redan före praktikperioden. Dessa handledare har till uppgift att stödja studerandens inlärning samt yrkesmässiga tillväxt och utveckling under praktikperioden.

Hygienregler

Kom ihåg allmänna hygienregler!

Alla studerande ska kolla följande video före praktiken:

Se även dessa:

MRSA-screening av studerande/personal

Enligt styrgruppen för hygienarbete (§9, 16.8.2023) slopas MRSA-screening för studerande/personal som jobbat utomlands, varit patient på utländskt sjukhus eller jobbat på inhemskt MRSA endemiskt sjukhus eller enhet.

Händernas kondition granskas emellertid alltid före praktikperiod eller anställning via student-/ företagshälsovården. Ifall något avvikande upptäcks är MRSA-provtagning från näsan motiverad.

Principer som ska iakttas i vårdarbetet

  • Kom i tid till arbetspunkten och följ tiderna (också patienterna uppskattar punktlighet). Meddela praktikenheten om du blir sjuk.
  • Lunchpaus är 20 (30) min. Kom överens om lämplig tidpunkt. Kaffepausen är 1 x 10 minuter.
  • Kom ihåg att tömma arbetsklädernas fickor innan de skickas till tvätteriet (dokument som innehåller personuppgifter, osv.).
  • Vi bemöter både patienter och varandra artigt och sakligt, även i telefon.
  • Vi hälsar på varandra på avdelningen/enheten.
  • Parfym, smycken, piercingar, stark smink, strukturnaglar eller snus hör inte till vårdarbetet!

Tystnadsplikt och sekretessavtal

Arbetskläder

Studeranderespons (CLES)

Bästa studerande inom hälso- och sjukvården

Välkommen att svara på responsenkäten (CLES) och som är frivilligt. Genom att svara på enkäten bidrar du till att utveckla studerandehandledningen inom Österbottens välfärdsområde (ÖVPH). Vi ber dig svara på enkäten (tar ca 20 minuter) under sista dagarna av din praktikperiod, gärna efter slutbedömningen. Du bör svara på alla frågor på en gång, för det är inte möjligt att senare återgå till enkäten.

Enkäten genomförs elektroniskt via en skyddad förbindelse för att bevara anonymiteten då svarandenas IP- eller epost-adresser inte samlas in samband med svaren. Information som samlas in via responsenkäten behandlas konfidentiellt och namnet på enheten där du praktiserade behövs för att kunna styra alla svar till rätt enhet.

Utöver utvecklingen av studerandehandledning kan svaren även användas i forskning, för vilken ÖVPH ansöker om forskningstillstånd.  Svaren kommer även att användas i nationella jämförelser mellan olika sjukhus. Genom att svara på enkäten ger du ditt samtycke till att dina svar kan användas för forskning och även i jämförelser som nämns i föregående mening.

De mätare som används:

Clinical Learning Environment and Supervision + Teacher -Scale© Saarikoski M. 2002, Saarikoski M. et al. 2008, Strandell-Laine C. 2019

Student-Patient Relationship -Scale© Suikkala A. 2019

Oppiminen harjoittelussa -mittari© (Lärande under praktikperioden -mätare) Det riksomfattande utvecklingsnätverket för studerandehandledning (ValOpe) 2019 Med hjälp av dessa mätare kartläggs dina bakgrundsuppgifter, läromiljön, den roll som läroanstalternas lärare har, relationen mellan studerande och patienter/klienter samt hur lärandet har utvecklats under praktikavsnittet.

Kontaktuppgifter

Tilläggsinformation om praktiska studier och praktikperioder fås av handledare och/eller särskilt nämnda kontaktpersoner.